Atanáziovo vierovyznanie

  Každý, kto chce byť spasený, predovšetkým musí zachovávať všeobecnú vieru; kto by ju však nezachoval celú a neporušenú, nepochybne zahynie naveky.
  A toto je všeobecná viera, aby sme vyznávali jedného Boha v Trojici a Trojicu v jednote; ani osoby nezmiešajúc, ani bytosti nedeliac. Lebo iná je osoba Otca, iná Syna, iná Ducha Svätého.
  Ale Otec i Syn i Duch Svätý majú jedno Božstvo, rovnakú slávu a rovnakú večnú velebu.
  Aký je Otec, taký je Syn aj Duch Svätý.
  Nestvorený Otec, nestvorený Syn, nestvorený Duch Svätý.
  Nekonečný Otec, nekonečný Syn, nekonečný Duch Svätý.
  Večný Otec, večný Syn, večný Duch Svätý.
  A predsa nie traja veční, ale jeden večný.
  Ako ani nie traja nestvorení, ani nie traja nekoneční, ale jeden nestvorený a jeden nekonečný.
  Podobne všemohúci Otec, všemohúci Syn, všemohúci Duch Svätý.
  A predsa nie traja všemohúci, ale jeden všemohúci.
  Tak je Otec – Boh, Syn – Boh, Duch Svätý – Boh.
  A predsa nie sú traja Bohovia, ale len jeden Boh.
  Podobne Otec – Pán, Syn – Pán, Duch Svätý – Pán.
  A predsa nie sú traja Pánovia, ale je jeden Pán.
  Pretože podľa kresťanskej pravdy musíme každú osobu osobitne vyznávať ako Boha i Pána.
  Preto podľa Všeobecnej kresťanskej viery zabraňuje sa nám hovoriť, že sú traja Bohovia alebo traja Pánovia.
  Otec nie je nikým učinený, ani stvorený, ani splodený.
  Syn je jedine od Otca nie učinený, ani stvorený, ale splodený.
  Duch Svätý je od Otca i od Syna nie učinený, ani stvorený, ani splodený, ale pochádzajúci.
  Teda jeden Otec a nie traja Otcovia, jeden Syn a nie traja Synovia, jeden Duch Svätý a nie traja Duchovia Svätí.
  A v tejto Trojici nič nie je prvšie ani pozdejšie; nič väčšie ani menšie, ale všetky tri osoby sú rovnako večné a rovnako veľké.
  Teda aby všetci, ako sme už povedali, vzývali i Trojicu v jednote i jednotu v Trojici.
  Kto teda chce byť spasený, takto musí zmýšľať o Trojici.
  Avšak k večnej spáse treba úprimne veriť i vo vtelenie nášho Pána Ježiša Krista.
  Teda to je pravá viera, keď veríme a vyznávame, že Pán náš Ježiš Kristus, Boží Syn, je Boh aj človek zároveň:
  Boh – z Otcovej podstaty pred vekmi splodený a človek – z podstaty matky v čase narodený.
  Dokonalý Boh, dokonalý človek, pozostávajúci z rozumnej duše a z ľudského tela.
  Božskou prirodzenosťou rovný Otcovi, ľudskou prirodzenosťou menší od Otca.
  A hoci je Boh aj človek, predsa nie sú dvaja Kristovia, ale jeden Kristus.
  Jeden, niežeby sa Božská prirodzenosť zmenila v telo; ale že ľudská prirodzenosť bola pojatá do Boha.
  Jeden, ale vôbec nie tak, že sa prirodzenosti zmiešali, ale tak, že je jedna osoba.
  Lebo ako rozumná duša a telo je jeden človek, tak i Boh a človek je jeden Kristus, ktorý trpel pre naše spasenie, zostúpil do pekla, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
  K Jeho príchodu všetci ľudia budú vzkriesení so svojimi telami a vydajú počet zo svojich skutkov: a tí, ktorí dobre konali, pôjdu do večného života; ktorí však zle konali, do večného ohňa.
  Toto je všeobecná viera. Nemôže byť spasený, kto ju úprimne a bez pochybovania neprijíma. Amen.