PRIMA PARTE  

                                                Cele zece porunci

 

                                                            PRIMA PORUNCĂ

Eu sunt Domnul, Dumnezeul Tău,
Să nu ai alţi dumnezei în afară de Mine.

Ce înseamnă asta?
Noi trebuie să avem, deasupra tutror lucrurilor, teamă şi iubire de Dumnezeu, şi încredere în El.

 

                                                            A DOUA PORUNCĂ

Să nu ieie numele Domnului, Dumnezeului tău în deşert,
Că nu va lăsa Domnul nepedepsit pe cel ce ia în deşert numele Lui.
Ce înseamnă asta ?
Trebuie să avem teamă şi iubire de Dumnezeu,
Ca să nu înşelăm, minţim, fermecăm, jurăm în numele Său,
Ci dimpotrivă, să-L chemăm  şi să-L invocăm în toate nevoile noastre, şi să-I aducem mulţumire lăudîndu-L.

 

                                                            A TREIA PORUNCĂ

Ziua de sărbătoare s-o sfinţeşti.

Ce înseamnă asta?
Trebuie să avem teamă şi iubire de Dumnezeu ca să nu dispreţuim predica şi cuvîntul Său,
Ci dimpotrivă, ele să ne fie sfinte, să le ascultăm şi să le învăţăm cu plăcere.

 

                                                            A PATRA PORUNCĂ

Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta,
Ca să-ţi fie bine  şi să trăieşti ani mulţi pe pămînt.

Ce înseamnă asta?
Trebuie să avem teamă şi iubire de dumnezeu,
Ca să nu-i dispreţuim pe părinţi şi stăpînii noştrii, sau să-i mîniem,
Ci dimpotrivă, să-i cinstim şi preţuim, să-i slujim şi să-i ascultăm cu drag.

                                                             A CINCEA PORUNCĂ

 

Să nu ucizi.

Ce înseamnă asta?

Trebuie să avem teamă şi iubire de Dumnezeu, să nu vătămăm trupul aproapelui nostru, sau sa-i facem vreun necaz,
Ci dimpotrivă, să-l ajutăm şi să-l sprijinim în toate greutăţile vieţii.

 

                                                            A ŞASEA PORUNCĂ

Să nu fiidesfrînat,

Ce înseamnă asta?
Trebuie să avem teamă şi iubire de Dumnezeu,
Ca să trăim şi iubire de Dumezeu,
Ca să trăim curaţi şi cumpătaţi în fapte şi cuvinte, iar fiecare să-şi iubească şi să-şi cinstească soţul.

 

                                                            A ŞAPTEA PORUNCĂ

Să nu furi.

Ce înseamnă asta?
Trebuie să avem teamă şi iubire de Dumnezeu,
Ca să nu ne însuşim banii sau bunurile aproapelui nostru, sau să i le luăm prin negoţ necinstit ori înşelăciune,
 ci dimpotrivă, trebuie să facem în aşa fel, încît avuţia acestuia să se păstreze şi să se mărească.

 

                                                            A OPTA PORUNCĂ

Să nu mărturiseşti strîmb împotriva aproapelui.

Ce înseamnă asta?
Trebuie să avem teamă şi iubire de Dumnezeu,
Ca să nu-l încurcăm pe aproapele nostru cu minciuni, să-l trădăm sau să-l vorbim de rău,
Ci dimpotrivă, să-i luăm apărarea, să-l vorbim de bine şi să interpretăm totul în favoarea sa.

 

                                                 A NOUA PORUNCĂ

Să nu pofteşti casa aproapelui.

Ce înseamnă asta?
 Trebuie să avem teamă şi iubire de Dumnezeu.
Ca să nu pândim cu vicleşug casa sau moştenirea aproapelui şi să ni le însuşim cu o aparenţă a dreptăţii,
Ci dimpotrivă, să ne dăm silinţa ca ele să fie păstrate cu grijă aproapelui nostru.

 

                                                A ZECEA PORUNCĂ

Să nu pofteşti soţia aproapelui tău, nici sluga sa, nici vitele sale şi nimic din ce este al său.

Ce înseamnă asta?

Trebuie să avem teamă şi iubire de Dumnezeu.
Ca să nu-l ademenim şi să nu-l înstrăinăm apropelui nostru nevasta, slugile sau vitele,
Ci dimpotrivă, se cade să-i îndemnăm să rămînăn şi să-şi facă datoria lor cu grijă.

 

                        CE SPUNE DUMNEZEU DESPRE TOATE ACESTE PORUNCI?

Astfel spune Exod, cap. XX:
Eu, domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu zelos, care pedepsesc pe copii pentru vina părinţilor ce Mă urăsc pe Mine, până la al treilea şi al patrulea neam .
Şi mă milostivesc pînă la  al miilea neam către cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile mele.

Ce înseamnă asta?
Dumnezeu ameninţă cu pedeapsa pe toţi care încalcă aceste porunci.

Aşa că trebuie să ne îngrozim şi să ne temem de furia lui Dumnezeu, şi să nu facem nimic împotriva unor astefel de porunci.
Pe de altă parte, promite harul Său şi tot ce este bun, tuituror celor care Îi respectă poruncile.
Deci este clar că trebuie să-L iubim şi să ne încredem în El şi să ne organizăm întreaga noastră viaţă, cu sârguinţă si grijă, după poruncile Sale.

 

 

                                                A DOUA PARTE

 

                                                            Crezul

                                                PRIMUL ARTICOL

                                                     Despre creaţie

Cred în Dumnezeu, Tatăl,
Atotputernicul,
Creatorul cerului şi al pămîntului.

Ce înseamnă asta?
Eu cred, că Dumnezeu m-a creat pe mine la fel ca toate făpturile;
Că El mi-a dat trup şi suflet, ochi, urechi şi toate mădularele, raţiunea şi toate simţurile şi mi le şi întreţine.
Iar pe deasupra îmi dăruieşte haine şi încălţări, măncare şi băutură, casă şi curte, nevastă şi copil, ogor, vite şi toate bunurile;
Cu hrană şi cu tot necesarul vieţii mă copleşeşte zilnic,

Mă fereşte şi mă păzeşte de toate relele; şi acestea toate din bunătatea şi mărinimia Sa părintească şi dumnezeiască, fără nici un merit sau vreo vrednicie din partea mea;
Iar pentru aceasta e numai drept că-I sunt dator să-I aduc laudă şi mulţumire, să-l slujesc şi să-L ascult.
Aceasta cu siguranţă e adevărat.

 

                                                AL DOILEA ARTICOL

Şi în Isus Hristos, unul născut fiul Său,
Domnul nostru,
Zămislit prin Duhul Sfînt,
Născut din fecioara Maria;
Care a pătimit sub Ponţiu Pilat,
A fost răstignit, a murit şi a fost îngropat.
S-a pogorât în  împărăţia morţii,
A înviat dim morţi a treia zi.
S-a înălţat la cer,
Şade de-a dreapta lui Dumnezeu, aotoputernicul Părinte,
De acolo va veni
Să judece vii şi morţii.

Ce înseamnă asta?
Eu cred, că Isus Hristos, Dumnezeu adevărat, zămislit de Tată în vecie, şi totdată om adevărat, născut de fecioara Maria, este Domnul meu;
Care m-a mântuit pe mine, om pierdut şi osândit, m-a eliberat de toate păcatele, de moarte şi de puterea diavolului;

Şi nu cu aur şi argint, ci cu preţul sângelui Său sfânt şi scump, a chinului şi a morţii Sale nevinovate;
Ca eu să fiu proprietatea Lui, şi să trăiesc supus Lui în împărăţia Sa, şi să-l slujesc de bună voie în dreptate şi neprihănire veşnică, la fel cum El însuşi trăieşte şi domneşte în veşnicie.

Aceaasta cu siguranţă e adevărat.

 

                                                AL TREILEA ARTICOL
                                                            Despre sfinţire

Cred în Duhul Sfânt,
În una sfântă sobornicească biserică, comuniunea sfinţilor,
Iertarea păcatelor,
Învierea morţilor şi viaţa veşnică.
Amin..

Ce înseamnă asta?
Eu cred, că nici un caz nu pot crede din proprie raţiune şi putere în isus Hristos, sau să ajung la El.

Ci Duhul Sfînt m-a chemat prin evanghelie, m-a luminat cu darurile Sale, m-a sfinţit şi menţinut în credinţa dreaptă,

La fel cum el sigur cheamă, adună, luminează, sfinţeşte şi păstrează în dreapta şi unica credinţă în Isus Hristos, întreaga biserică;
În care bisrică îmi iartă binevoitor zilnic păcatele, mie şi tuturor creştinilor,
Şi ne va învia în ziua de apoi pe noi toţi din moarte, dându-mi mie şi tuturor care cred în Isus Hristos viaţă veşnică.

 

Aceaasta cu siguranţă e adevărat.

 

 

 

 

 

                                                            A TREIA PARTE
                                                                Tatăl nostru

Tatăl nostru care eşti în ceruri.

Ce înseamnă asta?
Prin aceasta Dumnezeu vrea să ne atragă, ca să credem că El este adevăratul nostru Tată şi noi adevăraţii Săi copii,ca să-l rugăm fără griji şi încrezători, precum copiii iubiţi pe iubitul lor tată.

                                                            PRIMA CERERE

Sfinţească-se numele Tău.

 Ce înseamnă asta?
Numele lui dumnezeu este în sine sfînt, dar noi ne rugăm în această cerere, ca el să fie sfinţit şi printre noi.

Cum se înfăptuieşte asta?

Unde cuvîntul lui Dumnezeu se învaţă curat şi sincer, iar noi trăim conform lui, cuvioşi, ca şi copii lui Dumnezeu.
Întru aceasta ajută-ne Tată, care eşti în ceruri!
Însă cine ne învaţă sau trăieşte în alt mod decît ne învaţă cuvăntul lui Dumnezeu.
De aşa ceva fereşte-ne, Tată ceresc!

                                                            A DOUA CERERE

Vie împărăţia Ta.

Ce înseamnă asta?
Îpărăţia lui Dumnezeu vine de la sine, şi fără rugăciunea noastră,
Dar noi ne rugăm în acestă cerere ca ea să vie şi la noi.
Cum se înfăptuieşte asta?
Cînd Tatăl ceresc ne dăruieşte Sfîntul Său Duh, ca prin harul Său să credem cuvîntul Său sfînt, aicea vremelnic şi acolo veşnic.

 

                                                            A TREIA CERERE

Facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pămînt.

Ce înseamnă asta?
Buna şi milostiva voinţă a lui Dumnezeu se împlineşte şi fără rugăciunea noastră,
Dar noi Îl rugăm în această cerere , ca ea să se împlinească şi printre noi.

Cum se înfăptuieşte aceasta?
Cînd Dumnezeu frînge şi împiedică orice sfat sau voinţă rea care nu ne lasă să sfinţim numele lui Dumnezeu şi care împiedică venirea împărăţiei Sale între noi, cum ar fi diavolul, voinţa lumii şi a trupului nostru;
Şi cînd ne înăreşte şi ne menţine ferm cuvîntul Său şi în credinţă până la sfărşitul vieţii noastre. Aceasta este buna şi milostiva Sa voie.

                                                            A PATRA CERERE

Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi.

Ce înseamnă asta?
Dumnezeu dă tutror pâinea cea de toate zilele chiar dacă nu cerem, pînă şi celor răi.
Dar noi ne rugăm în această cerere, să ne dăm seama de aceasta, şi să primim pâinea noastră cea de toate zilele cu mulţumire.

Ce se înţelege prin „pâinea cea de toate zilele”?
Tot ce ţine de hrană şi nevoia trupului, cum ar fi :mîncare, băutură, haine, încălţăminte, casă, curte, ogor, vie, bani, bunuri, soţ cinstit, copii cinstiţi, servitori cinstiţi, stăpînire cinstită şi credincioasă, cîrmuire bună, vreme prielnică, pace, sănătate, chibzuială, prieteni buni, vecini loiali şi altele de acest fel.

 

                                                            A CINCEA CERERE

Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri.

 

Ce înseamnă asta?
Ne rugăm în această cerere, ca Tatăl ceresc să nu se uite la păcatele noastre, şi din cauza lor să ne refuze iertarea;

Căci de nici un lucru pe care îl cerem nu suntem vrednici şi nu-l merităm, ci Dumnezeu ni le dă din marea Sa îndurare; deoarece noi zilnic şi felurit păcătuim şi n-am merita altceva decăt pedeapsă. Astfel şi noi, la răndul nostru, dorim să iertăm din inimă pe cei care au păcătuit faţă de noi, şi să le facem bine cu drag.

 

                                                            A ŞASEA CERERE

 Şi nu ne duce pe noi în ispită.

Ce înseamnă asta?
Cu toate că Dumnezeu nu ispiteşte pe nimeni, noi totuşi Îi cerem în această rugăciune să ne ferească şi să ne păzească, ca nu cumva diavolul, lumea şi trupul nostru să ne înşele şi să ne ademenească spre superstiţie, disperare sau alte fărădelegi şi vicii.
Iar dacă szntem ispitiţi să nu fim înfrînţi, ci până la urmă să răzbim şi să obţinem biruinţa.

 

                                                            A ŞAPTEA CERERE

Ci izbăveşte-ne de cel rău.

 

Ce înseamnă asta?
Prin această cerere noi ne rugăm în rezumat, ca Tatăl nostru care e în ceruri, să ne mântuiască de toate relele, de primejdiile care pîndesc trupul şi sufletul, avuţia şi cinstea.
Iar la urmă, cînd ne vine ceasul morţii, să ne dăruiască din neîntemeiata Sa bunătate un sfărşit fericit şi să ne ducă din această vale a plîngerii la El în ceruri.

 

                                                PREAMĂGIREA

Că a Ta e împărăţia şi puterea şi mărirea în veci, Amin.

Ce înseamnă Amin?
Înseamnă că eu pot să fiu sigur că astfel de cereri sunt acceptate şi ascultate de Tatăl nostru ceresc.
Căci El ne-a poruncit să ne rugăm Lui în acest mod, promiţînd că ne va asculta.
Amin, amin înseamnă: sigur, sigur aşa se va întîmpla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                A PATRA PARTE

                                                Taina sfîntului Botez

                                                            UNU

Ce este botezul?
Botezul nu este doar apă,
Ci este apa care e cuprinsă în porunca lui Dumnezeu şi legată de cuvăntul Său.

Şi care este astfel de cuvănt al lui Dumnezeu?
Unde, la Matei, în ultimul capitol, domnul nostru Isusu Hristos spune:
Duceţi-vă deci şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezînd-ui în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh.

 

                                                            DOI

 

Ce ne dă şi la ce foloseşte botezul?
El ne dă iertarea păcatelor, ne eliberează de moarte şi diavol, şi dă fericirea veşnică tuturor celor care cred ce promit cuvintele făgăduinţele lui Dumnezeu.

Care sunt acele cuvinte şi făgăduinţe dumnezeieşti?
Unde, la Marcu, în ultimul capitol, Domnul nostru Isus Hristos spune:
Cine va crede şi se a boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi osîndit.

                                                            TREI

Cum poate apa să săvârşească astfel de lucruri mari?
Fără îndoială, nu apa le săvârşeşte, ci cuvîntul lui Dumnezeu care este împreună cu apa, şi credinţa care-şi ăune nădejdia în stfel de cuvîmt al lui Dumnezeu mereu legat de apă.
Căci apa, fără cuvîntul lui Dumnezeu, este doar apă simplă şi nu borez, dar, dacă la apă este adăugat cuvîntuil lui Dumnezeu atunci  devine botez,
Adică o salvatoare apă a vieţii şi o baie a naşterii celei de a doua prin sfîntul Duh, precum Sfîntul Pavel scrie la Tit în capitolul al treilea : Dumnezeu ne mîntuieşte
Prin baia naşterii celei de a doua şi prin înnoirea Duhului Sfînt, pe care L-a vărsat peste noi din belşug, prin Isus Hristos Sfînt, Mântuitorul nostru, ca îndreptându-ne prin harul Lui, să ne facem, după nădejde, moştenitorii vieţii celei veşnice.

 

                                                            PATRU

Ce înseamnă deci această scufundare în apă?
Înseamnă, că bătrînul Adam trebuie înecat în noi repetat, prin căinţă şi pocăinţă şi extirpat împreună cu toate păcatele şi poftele cele rele, iar pe de altă parte, zilnic trebuie să iasă la iveală şi să învie un om nou care prin sfinţenie şi dreptate trăieşte în faţa lui Dumnezeu veşnic.

Unde scrie aceasta?
Sfîntul Pavel spune în capitolul şase către Romani:
Deci ne-am îngropat cu El, în moarte, prin botez, pentru ca , precum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                A CINCEA PARTE

                                      Taina altarului,
                                                Sau
                                      Sfînta Împărtăşanie

                                                            UNU

Care este taina altarului?
Taina altarului este trupul şi săngele adevărat al Domnului nostru Isus Hristos, care ni se dă nouă creştinilor ca pîine şi vin aşa cum însuşi Hristos a cerut-o

Unde scrie aceasta?
Astfel scriu Sfinţii Evanghelişti Matei, Marcu, Luca şi Sfîntul Pavel:
Domnul nostru Isus Hristos, în noaptea în care a fost vîndut, a luat pîinea, a nulţumit, a frînt-o şi a dat-o uncenicilor Săi zicînd: „Luaţi şi mîncaţi” Acesta este trupul Meu, dat pentru voi.
Aceasta să faceţi întru pomenirea Mea, Tot astfel a luat păhărelul după cină, a mulţumit şi l-a dat lor zicînd: „ Luaţi şi beţi dintru acesta cu toţii.acest păhar este legămîntul cel nou întru sîngele Meu, vărsat pentru voi,spre iertarea păcatelor. Aceasta să faceţi, ori de cîte ori îl beţi, întru pomenirea Mea”.

 

                                                            DOI

La ce foloseşte cu adevărat acest mîncat şi băut?
Aceasta ne indică cuvintele: Dar pentru voi şi vărsat pentru voi spre iertarea păcatelor. Adică, în taină, prin aceste cuvinte, ni se conferă iertarea păcatelor, viaţă şi dreptate. Căci unde esre iertarea păcatelor acolo e şi viaţă şi dreptate.

                                               
                                                            TREI

 

Cum poate să înfăptuiască o mîncare trupească astfel de lucruri mari?

Binenţeles nu mîncarea şi băutura le înfăptuiesc, ci acele cuvinte care sunt scrise:
„Dat pentru voi şi vărsat pentru voi spre iertarea păcatelor.”
Aceste cuvinte sunt, pe lîngă mîcarea şi băutura trupească partea principală a tainei.
Iar cine crede aceste cuvinte, acela are ceea ce spun ele şi anume: iertarea păcatelor.

 

                                                            PATRU

 

Cine este demn să se folosească de această taină?
A posti şi a-şi pregăti trupul este desigur o rînduială exterioară bună
Dar acela este într-adevăr demn şi bine pregătit, care are încredere în cuvintele:” dat pentru voi şi vărsat pentru voi spre iertarea păcatelor”.
Cine nu crede acestor cuvinte, sau are îndoilei. Acela e nedemn şi nepregătit; deoarece cuvăntul pentru voi cere inimi cu totul credincioase.

 

 

                                                Despre Oficiul Cheilor
                                                     Şi
                                           Despre spovedanie

Ce este oficiul cheilor?
Este puterea deosebită, pe care Hristos a dat-o bisericii Sale pe pămînt, să ierte păcatele păcătoşilor gata de pocăinţă şi să păstreze păcatele celor ce nu se căiesc, atît timp cît nu se pocăiesc.

Unde scrie aceasta?
Domnul nostru Isus Hristos spune lui Petru, la Matei în al 16-lea capitol” Îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor şi orice vei lega pe pămînt va fi legat în ceruri; Şi orice vei dezlega pe pămînt va fi dezlegat în ceruri”.

De asemenea El spune, la Ioan în capitolulu al 20-lea, ucenicilor Săi:” Primiţi Duhul Sfînt! Celor ce le veţi ierta păcatele, vor fi iertate; şi celor ce le veţi ţinea, vor fi ţinute..”

Ce este spovedania?
Spovedania constă din două părţi şi anume:pe de o parte trebuie să ne mărturisim păcatul iar pe de alta, trebuie să primim absoluţia adică iertarea păcatelor, de la duhovnic, ca de la el îsuşi Dumnezeu; şi să nu ne îndoim ci să credem cu tărie că  păcatul nostru este într-adevăr iertat faţă de Dumnezeu din ceruri.

Ce păcate trebuie mărturisite?
Faţă de Dumnezeu trebuie să te învinovăţeşti de toate păactele chiar şi acelea de care nu ştii. Aşa cum le mărturisim în Tatăl nostru.
Dar faţă de fratele căruia te spovedeşti, trebuie să mărturiseşti doar acele păcate care le ştii şi care îţi împovărează conştiinţa.

Care sunt aceste păcate?
Aici gândeşte-te cu grijă, în limba celor zece porunci, la locul tău în viaţă:
Dacă ai fost neascultător, infidel, leneş, mânios, desfrânat sau certăreţ, dacă ai făcut cumva vreun necaz, cu cuvîntul sau cu fapta, dacă ai furat, ai neglijat sau păgubit pe cineva.

 

                                                Binecuvîntarea de dimineaţă

În numele lui Dumnezeu, al Tatălui, al Fiului şi al Sfîntului Duh, Amin.
Îţi mulţumesc, Tatăl meu ceresc, prin Isus Hristos, fiul Tău iubit, că m-ai ferit în noaptea aceasta de orice pericol şi necaz.

Te rog să mă păzeşti şi în această zi de păcat şi de orice rău, ca să-Ţi fie plăcute faptele mele şi întreaga mea viaţă.
Căci mă încredinţez, cu trup şi suflet şi tot ce am, în mîinile Tale, îngerul Tău sfînt să fie cu mine, ca diavolul să nu aibă putere asupra mea.
Amin.

                                                Binecuvăntarea de seară

În numele lui Dumnezeu, al  Tatălui, al Fiului şi al Sfîntului Duh, Amin.
Îţi mulţumesc, Tatăl meu ceresc, prin Isus Hristos, fiul Tău iubit, că m-ai ferit în această zi cu nemeritată milostivire.

Te rog să vrei să-mi ierţi păcatele mele, unde am săvîrşit nedreptate, şi să mă ocroteşti în noaptea aceasta cu harul Tău binevoitor.
Căci mă încredinţez, cu trup şi suflet şi tot ce am în mîinile Tale, îngerul Tău sfînt să fie cu mine, ca diavolul să nu aibă putere asupra mea.
Amin.

                                                Binecuvîntarea mesei

Ochii tuturor spre Tine nădăjduiesc şi Tu le dai lor hrană la bună vreme. Deschizi Tu mîna Ta şi din bunăvoinţă saturi pe toţi cei vii.
Doamne Dumnezeule, Părinte ceresc, binecuvîntează-ne pe noi şi aceste daruri pe care le primim din bunătatea Ta, prin Isus Hristos, Domnul nostru.
Amin.

 

                                                Mulţumirea după masă

Lăudaţi pe Domnul, că este bun, căci în veci ţine mila Lui.

Îţi mulţumim Doamne Dumnezeule, Tată prin Isus Hristos, Domnul nostru, pentru toate binefacerile Tale; care trăieşti şi domneşti în vecii vecilor .
Amin.