Az én húsvétom

“Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Mert ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. Mindenki a maga rendje szerint: első zsengeként támadt fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi. Azután jön a vég, amikor átadja az uralmat Istennek és Atyának, amikor eltöröl minden fejedelemséget, minden hatalmat és erőt. Mert addig kell uralkodnia, míg lába alá nem veti valamennyi ellenségét. Mint utolsó
ellenség töröltetik el a halál. Mert Isten mindent az ő lába alá vetett. Amikor pedig azt mondja, hogy minden alá van vetve, nyilvánvaló, hogy annak kivételével, aki neki alávetett mindent. Amikor pedig majd alávett etett neki minden, akkor maga a Fiú is aláveti magát annak, aki alávetett neki mindent, hogy Isten legyen minden mindenekben.” 1Kor 15,19-28

Keresztény Testvéreim! A 25-ik vers egyértelműen arról szól, hogy
az Úr Jézusnak vannak ellenségei. Mindannyian feltehetjük a kérdést:
kik azok? vajon én is közéjük tartozom? Kik Jézus ellenségei? Semmiféle
képpen nem az emberek, nem a világ, mert Isten e világért adta
egyszülött fi át. Hanem a gonosz, illetve a gonosz cselekedetek, még az én
gonosz cselekedeteim is. Mindaz, ami ellensége a jézusi szeretetnek, az
őszinteségnek, a nyíltságnak, a leplezetlenségnek, az egyértelműségnek,
a világosságnak, az igazi életnek, az örök életnek.
Figyeljünk oda néhány Jézussal való ellenségeskedésre:
1. Az őszinteség hiánya. Nem csak a bűnvallás elmulasztása
taszít ki minket a Krisztus-követésből, azaz a kereszténységből, hanem
mindaz, amiben megvalósul, hogy mi nem az igazat mondjuk, csakis az
igazat és minden igazat elmondunk. A fél-információk, a részlet-igazságok,
a féltájékoztatás bűnt és kárhozatot von maga után. Vonatkozik
ez minden árusra, aki az árujáról beszél, minden kampányoló politikusra,
minden beszámolót készítő köztisztviselőre, minden munkásemberre,
aki a munkájáról jelentést tesz, és vonatkozik ez minden egyházi
tisztségviselőre is, aki szolgálatát, hivatását, életét igazolni próbálja, mert
arra kényszerül, hogy magát önigazolnia kell.
2. A nyíltság és leplezetlenség hiánya. Nekünk Krisztus elé már
e földi életben leplezetlenül kell odaállnunk, és úgy, hogy leplezetlenségünket
nem csak a megbocsátó Jézus, hanem az egész kritikus világ lássa.
Azok is, akik a mi ellenségeink, azok is, akik bennünk a bajt keresik,
azok is, akik miatt unk szenvednek, és azok is, akik Isten ítéletét ellenünk
kívánják fordítani. A krisztusi megoldás nem az eltusolás, a bizonyos
problémákról való nem beszélés, az érzékeny problémák kerülése, hanem
a leplezetlenség, teljes nyiltság, az őszinteség. Ez igazzá tud tenni gyilkost,
rablót, latrot, helytartót, főpapot, kivégző katonát, síró tanítványt, és igazzá
tud tenni ügyvédet, rendőrt, bírót, lelkészt és püspököt, sőt egyszerű
egyháztagot, és bármely Krisztustkövető megtért halálos bűnöst.
3. Az egyértelműség és világosság hiánya. Mert szeretünk úgy
beszélni, hogy az mindenkinek megfeleljen, hogy mindenki hirdesse azt,
hogy azt hallott a, amit hallani kívánt, hogy minél többen higyjék azt, hogy
ami történik az ő saját döntésük és akaratuk szerint van. Vajon hányan
szenvednek amiatt , hogy kétértelműek vagyunk, hogy ködösítünk, hogy
egyes helyzetekben csak a szépnek tűnőt mondjuk, másokról pedig csakis
a kritikát. Vagy, hogy gondolatainkat úgy adjuk elő, mintha mások mondták
volna akár saját magukról, akár mirólunk. Mindent asztalra tenni és
mindent megbeszélni bizonyára sok szempontból nagyon kényelmetlen
dolog. De Krisztus nem arra hív, hogy csak vele legyünk egyértelműek és
világosak. És nem is azt akarja, hogy vele találós kérdést játszodjunk.
A 26. vers azt mondja nekünk, hogy mindezek az ellenségek után
utolsó ellenségként eltöröltetik a halál. Vagyis: előbb Krisztus minden ellensége,
majd azután a halál. Vajon mi melyik fázison tudnánk túl jutni?
Vagy kérdezhetjük pesszimizmussal is: melyik szinten töröltetünk el?
Vagy hol is állunk egyáltalán? Mi vagyunk azok, akiket el kell töröltetni,
hogy a jézusi élet megmaradjon másokban, vagy pedig a halált kell
eltöröltetni, hogy a krisztusi élet tovább éljen bennünk? Melyiket találjuk
meg magunkban? A krisztusi életet, vagyis a halál ellenségét? Vagy pedig
a Jézus-ellenséget, vagyis az örök halálra és kárhozatra ítéltet?
Krisztus feltámadt a halálból. Krisztus megmenekült a végmegsemmisüléstől.
Krisztusban valami tovább tartott , mint a bomlásra és
rothadásra ítélt emberi test. Miért? Az őszinteségéért, a leplezetlenségéért,
a világosságáért, az Atyának való feltétlen engedelmességéért.
Világosan kell látnunk: nem a bűnök, a gonoszság, az átverés, a hazugságnak
az eltusolása, kijátszása, elintézése, feledésbe kényszerítése tesz
minket igazakká, hanem csakis az, ha mi a Krisztuséi vagyunk. És nem
nekünk kell csupán Krisztuséinak vallanunk magunkat, hanem a tanítványok
serege, a krisztusi gyülekezet, vagy éppen krisztus ellenségei, és
ez a világ kell, hogy rólunk azt mondja: Krisztus tanítványa.
A mai igénk arra tanít: “Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak,
úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. Mindenki a
maga rendje szerint: első zsengeként támadt fel Krisztus , azután az ő
eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi.”
Figyeljük? Csak akik a Krisztuséi!!!
Testvéreim! 2008 húsvétján kérjük Istenünket, hogy adja nekünk
Szentlelkének erejét, hogy senkinek ne kelljen szenvednie a mi
őszinteségünk hiánya miatt , vagy nyiltságunk és leplezetlenségünk
hiánya miatt , vagy az egyértelműségünk és a bennünk lévő és általunk
sugárzott világosság hiánya miatt . Senkinek ne kelljen miatt unk Istenünket
segítségül hívni.
Én ne legyek a gonoszság követében az igazság és a Krisztusinak az
ellensége, amit Jézus el akar törölni. Hanem legyek a feltámadás és örök
élet hírvívője, bűneink eltörlésének a hírvívője, a Krisztus ellenségeinek
és a halál eltörlésének a bizonyságtevője, lehessek Jézus evangéliumát
hiresztelő tanítvány. Legyen világos, hogy Jézus él bennem! Ez legyen az
én húsvétom! Ámen.

Imádság:
Uram, Istenem. Te mindenható vagy! Jézus azt mondta: mert én élek, ti is élni fogtok. Add Uram, hogy ez rám is vonatkozzék. Ámen.

Tóthpál Béla